Špecifikácia modulov - Foresta SK

Foresta SK
Prejsť na obsah
Stručná charakteristika modulov WebLES
WebLES
Modul zastrešuje väčšinu rozhraní na prvotný vstup dát a rozhrania na prezentáciu dát
Editačné formuláre
Vecnou náplňou modulu je správa vstupných formulárov pre prvotnú evidenciu údajov
Panely
Vecnou náplňou modulu sú interaktívne prezentačné rozhrania IS WebLES
Tlačové výstupy
Vecnou náplňou modulu sú tlačové výstupy IS WebLES
Ekonomika
Modul zastrešuje ekonomické moduly
Dodávatelia prác a prijaté služby
Modul spravuje dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality na odsúhlasovanie prijatých služieb s dodávateľmi služieb a vytváranie nadväzujúcej dokumentácie k nim, t.j. generovanie dodacích listov a daňových dokladov – faktúr, vytváraných v mene dodávateľov služieb - samofaktúr
Odbyt
Modul spravuje dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality na servisné operácie so vstupnými dokladmi LF43, ktoré evidujú dodávky surového dreva odberateľom.
 Umožňuje:
 úpravu dátumov plnenia,
evidenciu odchýlok kvality a objemu dreva, akceptovaného odberateľom oproti pôvodne deklarovaným hodnotám – akceptáciu odbytu,
 odosielanie dát odbytu do komunikačného rozhrania WSA
Framework
Jadro IS, zabezpečuje základné funkcionality systému, využívané ostatnými modulmi
Externé systémy
Modul spravuje dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a
funkcionality na interakcie s inými softvérovými riešeniami a databázami
Interface na externé zdroje dát
Modul spravuje dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality na preberanie dát pre prepravu surového dreva (prevoz, odvoz, dodávky) z iných zdrojov
Interface Intelsoft

Rozhranie na informačný systém tretej strany (Intelsoft)


Interface SAP
Modul spravuje dátové štruktúry a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce integráciu na IS SAP R/3 prostredníctvom komunikačného rozhrania WSA
Interface Softip
Modul spravuje dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce integráciu s modulom PaMR aplikácie Softip Packet
Interface NLC
Modul spravuje dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce export výkazov podľa platnej legislatívy do databázy do IS lesného hospodárstva, spravovanej ÚLZI
Interface FORESTA SG
Modul spravuje dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce integráciu s aplikáciou KRPK
Samofakturačný predaj dreva
Modul spravuje dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce automatickú akceptáciu odbytu a následné operácie na export podkladov na fakturáciu do komunikačného rozhrania WSA spracovaním dát, prijatých od odberateľov surového dreva, nakupujúcich drevnú hmotu v režime samofakturácie
Les
Modul spravuje spoločné dátové štruktúry pre všetky nižšie uvedené moduly
Lesná hospodárska evidencia
Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce:
vedenie LHE, korekcie LHE,
kompatibilitu LHE, vedenej podľa zrušených právnych predpisov s platnou legislatívou,
 bilancovanie LHE voči ukazovateľom PSoL
Plán starostlivosti o les
Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce:
 import PSoL do IS WebLES,  
korekcie PSoL v intenciách legislatívy, platnej v referenčnom dátume,
 podklady pre kontroly LHE,
 bilancovanie LHE voči ukazovateľom PSoL

Ročné plány

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce tvorbu ročných plánov lesníckych činností (zalesňovanie. ťažba, výchova)


Škody na lesných pozemkoch

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce finančné vyjadrenie škôd,
spôsobených na lesných pozemkoch.
Aktuálna funkcionalita umožňuje finančné vyjadrenie škôd na lesných porastoch, spôsobených zverou
Integrovaná ochrana lesa
Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce:
 Evidenciu a vyhodnotenie výskytu škodlivých činiteľov,
Evidenciu poškodenia lesných porastov škodlivými činiteľmi,
 Evidenciu obranných opatrení proti škodlivým činiteľom
Modul je integrovaný s modulom VLF
Účtovanie
Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality,
umožňujúce a zabezpečujúce účtovanie:
 pohybov zásob surového dreva, prijatých služieb, druhotných nákladov výroby
Výroba
Modul spravuje spoločné dátové štruktúry pre všetky nižšie uvedené moduly
Doprava
Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu atribútov, vzťahujúcich sa k evidencii dopravy v lesnom hospodárstve
Beznákladové a nákladové činnosti
Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu objemu a nákladov výroby prostredníctvom výkonov a podvýkonov
Druhotné náklady výroby
Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu podkladov na preúčtovanie (rozpúšťanie) druhotných nákladov výroby
Semenárska a škôlkarská výroba
Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu objemu a nákladov škôlkarskej výroby
Technické jednotky
Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu množstva technických jednotiek evidovaných vo výrobe
Zásoby
Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality,
umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu pohybov zásob surového dreva
Podrobná evidencia zásob
Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce podrobnú evidenciu zásob surového dreva
Vstupné doklady výroby
Dátové štruktúry,nastavenia,kontrolné mechanizmy a funkcionality multimodulových evidenčných formulárov s prefixom LF. Modul umožňuje komplexné využitie jedného vstupu dát a ich distribúciu pre potreby všetkých modulov,pre ktoré sú príslušné vyplnené polia formulára využiteľné a tiež komplexnú parametrizačnú (voči platným údajom v číselníkoch) a logickú kontrolu dát

Foresta SK, a.s.
(c) 1997- 2018 Foresta SK, a.s.  Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah